de nl gb

AV

ARMA Druckpapiere – Sterk in het ondernemen van actie

 

 

AV - Algemene Voorwaarden
De volgende algemene voorwaarden vormen een onderdeel van al onze contracten.


 

Aankoopvoorwaarden van de firma Arma Druckpapiere Armgart GmbH & Co. KG


Alle bestellingen worden beschouwd als zijnde geplaatst op basis van de algemene voorwaarden van de Duitse papierindustrie in de respectievelijk recentste versie. Als uitbreiding gelden onze hieronder vermelde voorwaarden ook zonder de uitdrukkelijke aanvaarding door de leveranciers, van wie de eigen algemene voorwaarden worden geweigerd. Indien de volgende voorwaarden indruisen tegen de algemene voorwaarden van de Duitse papierindustrie, krijgen de volgende voorwaarden voorrang. Afwijkende overeenkomsten zijn slechts geldig wanneer ze schriftelijk worden afgegeven of door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 

1. Bestellingen zijn slechts geldig als ze door ons schriftelijk, per fax of e-mail zijn bevestigd. Persoonlijk of telefonisch geplaatste bestellingen worden pas door onze schriftelijke bevestiging wettelijk bindend.
 

2. De aanvaarding van de bestelling moet meteen, uiterlijk na 5 dagen vanaf de besteldatum, worden bevestigd of geweigerd. In het andere geval geldt de bestelling als aanvaard.
 

3. De overeengekomen prijzen zijn in Euro, inclusief verpakking en andere kosten, franco aan huis geleverd op de door ons vermelde ontvangstpost. De vermelde prijzen zijn vaste prijzen en worden niet gewijzigd.
 

4. Overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend. Bepalend voor de naleving van de leveringstermijn is de ontvangst van de volledige en foutloze levering van de goederen op de door ons genoemde ontvangstpost. De inontvangstneming van de goederen betekent nog geen aanvaarding als vervulling van het contract.
 

Wordt de leveringstermijn opgeschoven, dan hebben we het recht om vanaf de start van de vertraging voor elke begonnen week van de vertraging een contractuele boete van 1 % van de geleverde waarde te eisen van de leverancier wanneer er niet tijdig werd geleverd, met echter een maximaal bedrag van 10 % van de geleverde waarde. We zijn niet verplicht ons het recht voor te behouden om de contractuele boete te eisen bij aanvaarding. De leverancier moet ons bovendien vergoeden voor eventuele verdere schade door de vertraging. Bij een vertraging in de levering kunnen we volgens de wettelijke voorwaarden het contract opzeggen en schadevergoeding eisen omdat het contract niet wordt vervuld. Het recht ten laste van de leverancier op de contractuele boete en schade voor de vertraging die al is ontstaan tot wanneer het contract wordt opgezegd of de bestelling wordt geplaatst bij derden in het kader van een dekkingsaankoop moet in elk geval worden nageleefd. Zeggen we wegens vertraging het contract op, dan hebben we het recht naar onze keuze het verschil van de overeengekomen koopsom tegen de marktprijs op de plaats van uitvoering of de meerkosten voor een dekkingsaankoop te eisen als schadevergoeding. Als de dekkingsaankoop moet plaatsvinden hebben we de vrije en niet verplichte keuze om de aankoop te realiseren via een openbare veiling of bij personen die in § 376 van het HGB zijn bepaald. Zodra de leverancier beseft of met de nodige zorgvuldigheid kan vaststellen dat hij de vastgelegde leveringstermijnen vermoedelijk geheel of gedeeltelijk niet kan naleven, moet hij ons direct zo snel mogelijk verwittigen. De redenen, voorwaarden en duur van de vertraging moeten worden vermeld.
 

Overmacht ontlast de leverancier alleen als hij ons dergelijke omstandigheden onmiddellijk aantoont. We worden echter geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting tot aanvaarding van de bestelde levering en mogen dan het contract opzeggen als de levering wegens de vertraging die door de voornoemde omstandigheden wordt veroorzaakt bij ons - rekening houdend met economische standpunten - niet meer bruikbaar is. De leverancier moet eventueel noodzakelijke veranderingen in de plannen voor nog niet geleverde bestellingen opvolgen. Dat geldt in het bijzonder wanneer de markt-, conjunctuur- en andere onvoorziene situaties ons tot dergelijke wijzigingen dwingen.
 

5. Elke zending moet op de dag van verzending met vermelding van ons bestelnummer, de hoeveelheid en het aantal stuks per fax, e-mail of telefonisch worden meegedeeld. Bij gedeeltelijke leveringen zonder onze goedkeuring zijn de meerkosten ten laste van de leverancier.
 

De leverancier moet het transport van de goederen voor de volle waarde van de goederen verzekeren. De verzending gebeurt op risico van de leverancier en ook wanneer af fabriek of vrij ontvangstpost werd gekocht.
 

6. Papier aan vellen
 

De geleverde goederen moeten op het vlak van kwaliteit, hoeveelheid en uitvoering beantwoorden aan onze voorschriften. Voorts moet het volgende worden gegarandeerd: perfecte vlakheid in de stapel, geen golvende randen, geen waaiers, geen diagonale golven in het volledige blad, uniforme kleur, een goede oppervlaktekwaliteit vrij van vezels, streepjes en elke vorm van vuil, goede sortering, geen gescheurde bladen in de stapel.
 

Het evenwichtsvochtgehalte van het papier bedraagt 52 %, onderste grens 47 %, bovenste grens 57 %, bij een stapeltemperatuur van 17 tot 21 graden Celsius. De keuring moet gebeuren met geijkte apparaten volgens DIN 53103. Exacte vezelvrije snede goed open geduwd. In gladheid, glans, kleur en dergelijke mag het materiaal niet tweezijdig zijn.
 

De bij de bestelling vermelde hoeveelheden moeten worden gerespecteerd. We kunnen slechts afwijkingen als volgt aanvaarden: tot 2 ton ± 5 % tot 10 ton ± 8 %, boven 10 ton ± 2 % van de bestelde hoeveelheid indien geen maximale of minimale hoeveelheid werd besteld.
 

Alle leveringen moeten zonder oorsprongsbenaming, alleen met de door ons vastgelegde markering voorzien, worden geleverd. Het papier moet op eenmalige pallets met een geschikt materiaal worden omhuld, waarvan de isolatiewaarde voor de doorlaatbaarheid van waterdamp minstens 10g/m2 in 24 uur bedraagt (DIN53122). De verpakking moet de goederen zo omsluiten dat er geen luchtcirculatie mogelijk is.
 


7. Papier op rol
 

Zeer strakke gelijkmatige wikkeling op de rol, geen plooien, geen gaten en scheuren, geen doorhangend gedeelte (luchtzakken). Voorts een stofvrij oppervlak, voldoende plukvastheid, hoge scheurweerstand, ph-waarde niet onder 5,0. Perfecte, hittebestendige kleefband, max. een kleefpunt per rol. Geen blaasvorming in het droogapparaat. Minderleveringen zijn niet mogelijk. Eventuele meerleveringen kunnen alleen na afspraak worden aangeleverd. Oppervlakte- en gewichtsafwijkingen: in principe geen overgewicht (minafwijkingen tot maximaal 5%). Op de afzonderlijke rollen de verschillende papierbanen etiketteren. Op elke rol het gewicht en aantal lopende meter vermelden.
 

8. Foutieve, ontbrekende of onvolledige volgens het contract voorziene documenten die de goederen begeleiden, geven ons het recht om zonder vooropzeg het contract te beëindigen.
 

9. Voor de garantie van de kwaliteit van zijn leveringen moet de leverancier een kwaliteitsbeheersysteem bijhouden. Het moet dienovereenkomstig gecertificeerd zijn. Hij mag uitsluitend dergelijke goederen aan ons leveren die vooraf door het voornoemde kwaliteitsbeheersysteem zijn gegaan, gekeurd en waarvan de afmetingen, kwaliteit en klasse in overeenstemming met onze specificaties zijn vastgesteld. Alle keuringsdocumenten worden door de leverancier in overeenstemming met de wettelijke bepalingen bewaard.
 

De leverancier staat ervoor garant dat de leveringen en uitvoeringen vrij van materiële en juridische manco's zijn, dat de kwaliteits- en houdbaarheidsgaranties worden nageleefd, de levering beantwoordt aan de bestelling, aan de nieuwste stand van de techniek, aan de betreffende bepalingen van de overheidsinstanties en beroepsverenigingen en aan de eisen van productveiligheid en dat de levering veilig is voor het milieu. Als er gebreken aanwezig zijn of kwaliteits- en houdbaarheidsgaranties niet worden nageleefd, hebben we wettelijke rechten. Alle kosten die verband houden met de vervulling van vorderingen door manco's zoals vracht, verpakking, verzekering, openbare heffingen, kosten voor keuringen inclusief expertisekosten en technische acceptatietests moeten worden gedragen door de leverancier.
 

De plaats van levering en onderzoek zoals bedoeld in §§ 377, 378 HGB of in de zin van het UN-kooprecht (CISG), indien dit voor het contract van toepassing is, is de door ons vermelde bestemming. Als een klacht binnen een termijn van 4 weken na aankomst op de bestemming bij de leverancier wordt bezorgd, is ze op tijd ingediend. Bij verborgen manco's bedraagt de termijn 3 weken vanaf de vaststelling. Als er pas bij de de verwerking manco's blijken te zijn, dan blijven de claims voor gebreken bestaan, zonder dat de leverancier zich kan beroepen op een al ingetreden verjaring, tenzij de leverancier aantoont dat de manco's slechts door een grove nalatigheid niet zijn vastgesteld en ingeroepen vooraleer de verjaringstermijn is verstreken. Op grond van de kwaliteitsbeheersing en -controle van de leverancier is onze plicht tot onderzoek volgens § 377 HGB (handelswetboek) of volgens de CISG beperkt tot de vaststelling of de geleverde producten beantwoorden aan de bestelde hoeveelheid en het bestelde type, of er extern zichtbare transportbeschadigingen of fouten zijn.
 

Voor het begin en de duur van de verjaringen van claims voor gebreken gelden de wettelijke voorschriften.
 

In geval van opzegging worden de geleverde goederen op risico en kosten van de leverancier teruggestuurd.
 

De leverancier vrijwaart ons van alle vorderingen, die derden - om welke wettelijke reden ook - met recht wegens een materiële of wettelijke tekortkoming of een andere fout van een door de leverancier geleverd product tegen ons instellen, en betaalt ons de noodzakelijke kosten van onze betreffende vervolging terug. De leverancier kan zich slechts op verjaring beroepen voor zover wij dit recht tegenover de derde eiser hebben.
 

10. Is op het contract de CISG (Weens Koopverdrag) van toepassing, dan hebben we ook bij een niet fundamentele contractuele schending door de leverancier, naast de overige wettelijke rechten, optioneel het recht een vervangende levering te krijgen of het contract op te zeggen.
 

11. Overigens is de aansprakelijkheid van de leverancier conform de wettelijke voorschriften.
 

12. De leverancier staat ervoor in dat er door zijn levering geen industriële eigendomsrechten van derden worden geschonden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die we lijden door de schendingen van het eigendomsrecht en vrijwaart ons van vorderingen van derden.
 

13. Ons recht op verrekening en uitoefening van een recht tot inhouding of tot weigering van uitvoering mag niet worden beperkt.
 

14. Vorderingen die uit dit contract voortvloeien, mogen alleen met onze toestemming aan derden worden overgedragen.
 

15. Van elke levering moeten aan ons proefstukken in de respectievelijk geëiste grootte en hoeveelheid worden bezorgd. De proefstukken moeten uiterlijk op de dag van de voltooiing van de goederen per post naar ons worden verzonden.
 

16. Facturen moeten ons in tweevoud samen met de specificatie worden bezorgd. Bij gedeeltelijke leveringen zonder onze goedkeuring worden facturen pas bij levering van de laatste partij opeisbaar. De betalingstermijn begint te lopen op de dag dat wij de factuur hebben ontvangen, echter geenszins voor aankomst van de goederen op de bestemming. Facturen en andere specificaties mogen in geen geval bij de goederen worden gevoegd. Slechts het nominale gewicht moet worden berekend. Bij een fout met ondergewicht moet het werkelijk ontstane gewicht (actuele gewicht) worden berekend.
 

Indien er geen afwijkende overeenkomsten werden gesloten, gebeurt de betaling met aftrek van een korting van 3% binnen 10 dagen na de ontvangst van de factuur of na 30 dagen netto contant vanaf de ontvangst van de factuur. Betalingsmiddel naar onze keuze.
 

17. De plaats van uitvoering voor de levering is de door ons genoemde bestemming. De plaats van uitvoering voor de betaling en forum voor geschillen met handelaren en personen die geen algemene bevoegde rechterlijke instantie in Duitsland hebben, is onze maatschappelijk zetel. We kunnen de leverancier naar onze keuze ook aanklagen voor de rechtbank die bevoegd is voor zijn maatschappelijke zetel. De Duitse wetgeving is van toepassing. Een uitsluiting of een beperking van de bepalingen van de CISG in ons voordeel is niet geldig voor ons. Is de CISG bij grensoverschrijdende zaken van toepassing en worden ons hierdoor meer rechten toegekend dan vastgelegd in de voorwaarden, dan gelden wat dat betreft de bepalingen van de CISG.
 

De recentste versie van de Incoterms 2000 is van toepassing.
 

18. Als een regeling of afzonderlijke regelingen in deze voorwaarden ongeldig zijn, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige voorwaarden en van het contract niet aangetast.
 

 

Algemene verkoopvoorwaarden van de firma Arma Druckpapiere Armgart GmbH & Co. KG


De volgende voorwaarden gelden voor al onze offertes, koopovereenkomsten en overeenkomsten voor werk en materiaal met ons, inclusief overleg en andere contractuele prestaties. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper zijn niet geldig. Als uitbreiding van de volgende voorwaarden gelden, indien hierna geen of geen afwijkende regelingen worden getroffen, ook de "Algemene Voorwaarden van de Duitse papierindustrie" in de respectieve recentste versie, die steeds bij ons kunnen worden opgevraagd.

 
A. Leveringsvoorwaarden
 

1. Verzending
 

Alle verzendingen gebeuren voor rekening en op risico van de koper.
 

2. Afwijkingen
 

Onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, stof, zuiverheid, kleur en andere eigenschappen behouden we ons voor zoals het in de sector gebruikelijk is. Met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheid gelden de algemene voorwaarden van de Duitse papierindustrie in de respectievelijk recentste versie.
 

3. Klachten en aansprakelijkheid bij gebreken
 

Klachten wegens duidelijke en zichtbare gebreken en verkeerd geleverde hoeveelheden moeten ons meteen, maar uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de levering, schriftelijk worden meegedeeld. Andere gebreken, die ook bij zorgvuldig onderzoek binnen de termijn niet kunnen worden vastgesteld, moeten meteen, maar uiterlijk 7 dagen na vaststelling, schriftelijk worden gemeld. Bij klachten over tel- en sorteerfouten moeten de telbriefjes mee worden verstuurd.
 

Als gebreken aanwezig zijn bij de levering staan we garant als volgt:
 

Alle delen die door een situatie voor de risico-overdracht onbruikbaar of aanzienlijk aangetast blijken te zijn, vervangen we gratis door nieuwe of hiervan betalen we naar keuze de verminderde waarde terug. Gesneden, bedrukte of anderszins verwerkte goederen worden geenszins teruggenomen. Hebben we een vervangende levering gekozen en laten we een ons opgelegde passende termijn door onze fout vruchteloos verstrijken of is de vervangende levering definitief mislukt of weigeren we deze of is ze onmogelijk voor ons of is ze onredelijk voor de koper, dan kan de koper het contract opzeggen of een korting eisen.
 

Claims volgens § 437 BGB verjaren na 12 maanden na aflevering.
 

Voor de aansprakelijkheid tot schadevergoeding in het kader van de aansprakelijkheid bij gebreken geldt punt A5 van deze voorwaarden.
 

4. Levering en leveringstermijnen
 

Overmacht, vakbondsacties of de gevolgen ervan of andere gebeurtenissen, waarvoor we niet verantwoordelijk zijn - of ze nu zijn ontstaan in ons bedrijf of bij een leverancier -, die belemmeren dat de leveringsplicht wordt vervuld, geven ons het recht om eventuele leveringstermijnen te verlengen of, indien dit onredelijk is voor de koper, deelpartijen te leveren. Is door omstandigheden de voornoemde soort levering achteraf niet mogelijk of kan dit niet voor een van de partijen, dan hebben beide partijen het recht om het contract op te zeggen.
 

Een juiste en tijdige levering door onze leveranciers blijft voorbehouden.
 

Gedeeltelijke zendingen die op tijd en qua hoeveelheid correct worden geleverd, zijn toegestaan en kunnen apart worden berekend.
 

Bij een vertraging of onmogelijkheid door onze fout heeft de koper het recht het contract op te zeggen volgens de wettelijke voorwaarden. Lopen we met de levering vertraging op en wordt hierdoor schade veroorzaakt bij de koper, dan heeft deze het recht te eisen dat de bewezen schade wordt vergoed, maar maximaal 0,1% in totaal voor elke volle week van de vertraging en maximaal 1% van de waarde van dat deel van de volledige zending, die door de vertraging niet tijdig of niet volgens contract in gebruik kan worden genomen. Voor eventuele verdere claims door de vertraging bij levering of onmogelijkheid tot levering geldt punt 5 van deze voorwaarden.
 

5. Algemene aansprakelijkheid
 

Onverminderd de regeling onder punt A 4 paragraaf 4 zijn allerhande eisen tot schadevergoeding uitgesloten in het kader van en buiten de aansprakelijkheid voor gebreken - door vertraging of de onmogelijkheid, verkeerd advies, door fout bij de sluiting van het contract, wegens schending van andere contractuele plichten, door een ongeoorloofde handeling of andere wettelijke reden - in het bijzonder ook bij schade die niet ontstaat bij het geleverde object zelf. We zijn slechts aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid, bij toerekenbare schending van leven, lichaam, gezondheid, bij gebreken die we kwaadwillig hebben verzwegen, bij gebreken van het geleverde object, indien we volgens de wet houdende de productaansprakelijkheid voor materiële schade van privaat gebruikte voorwerpen en voor lichamelijke letsels aansprakelijk zijn of bij niet-naleving van een kwaliteitsgarantie.
 

Bij een toerekenbare schending van fundamentele contractuele plichten zijn we ook aansprakelijk bij een normale nalatigheid van de eigenaar, van de autoriteiten of leidinggevende werknemers; in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de redelijkerwijze verwachte schade specifiek met betrekking tot het contract. Fundamentele contractuele plichten zijn van die aard dat de vervulling ervan de degelijke uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarbij de contractuele partner in het algemeen vertrouwt of mag vertrouwen op de naleving ervan.
 

6. Eigendomsvoorbehoud
 

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot wanneer alle vorderingen uit de zakenrelatie, om welke wettelijke reden ook, zijn betaald en tot wanneer wissels en cheques zijn betaald en ook tot de onherroepelijkheid van incasso-opdrachten. Dat geldt ook wanneer de koopsom is betaald voor bepaalde leveringen van goederen die door de koper zijn aangeduid. Bij een lopende factuur geldt de voorbehouden eigendom als zekerheid van onze vordering van het saldo. De koper mag geen goederen onder voorbehoud in pand geven of als zekerheid vervreemden. Inpandgevingen door derden moeten ons meteen worden gemeld.
 

De be- en verwerking van goederen onder voorbehoud gebeurt voor ons, zonder dat hierdoor verplichtingen voor ons ontstaan.
 

Worden de door ons geleverde goederen verwerkt, verbonden of vermengd met goederen die aan een derde toebehoren, dan zijn we mede-eigenaar van de nieuwe zaak of de vermengde toestand in verhouding van de factuurwaarde van onze goederen onder voorbehoud tot de waarde van de andere verwerkte of vermengde goederen tot het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging. Verwerft de koper volgens de wet door verwerking, verbinding of vermenging de enige eigendom van de nieuwe zaak of het vermengde exemplaar, dan zijn we het er met hem over eens dat de koper ons in verhouding van de factuurwaarde van onze verwerkte, verbonden of vermengde goederen tot de waarde van de overige verwerkte, verbonden of vermengde goederen op het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging de mede-eigendom toekent en deze gratis voor ons bewaart. De koper mag de geleverde goederen zonder of na verwerking of verbinding of vermenging alleen in de gebruikelijke handel verkopen als de vordering uit de doorverkoop aan ons wordt overgedragen.
 

De koper draagt hiermee alle ontstane vorderingen die hem nu of later toekomen door de doorverkoop of een andere wettelijke reden met betrekking tot de door ons geleverde goederen vooraf aan ons over. We aanvaarden de overdracht. De waarde van de goederen onder voorbehoud is de som van onze factuur vermeerderd met een zekerheidstoeslag van 10 %, die echter buiten beschouwing blijft indien er rechten van derden tegenover staan. In geval van een doorverkoop van onze goederen na verwerking, verbinding of vermenging of doorverkoop van de nieuwe zaak die is ontstaan door verwerking, verbinding of vermenging wordt de vordering tegen de afnemer van de koper voor de som van de factuurwaarde van onze verwerkte, verbonden of vermengde goederen overgedragen of slechts voor de hoogte van het bedrag, dat beantwoordt aan ons aandeel van de mede-eigendom, indien dit lager is. Dat geldt ook bij de verkoop nadat onze goederen door verwerking, verbinding of vermenging met andere ons niet toebehorende zaken een integraal onderdeel zijn geworden van een andere zaak.
 

De koper is tot gemachtigd de overgedragen vorderingen in te houden tot de herroeping door ons. Van het recht tot herroeping van de machtiging tot verkoop, verwerking en inhouding zullen we geen gebruik maken zolang de koper zijn betalingsverplichtingen aan ons behoorlijk nakomt. Met een stopzetting van de betaling, de aanvraag tot opening van een insolventieprocedure, een cheque- of wisselproces of een inpandgeving vervalt het recht tot doorverkoop, verdere verwerking van de goederen onder voorbehoud en tot inhouding.
 

Op onze vraag is de koper verplicht de overdracht aan zijn afnemers mee te delen en ons de inlichtingen te geven en documenten te overhandigen die noodzakelijk zijn om onze rechten tegen de afnemer te doen gelden.
 

De koper is verplicht om de goederen onder voorbehoud tegen de gebruikelijke risico's te verzekeren. Hij draagt zijn vorderingen van de verzekering nu al aan ons over. Zijn verplichtingen ten opzichte van de garantie tot een behoorlijke schadeaangifte en zijn verplichting tot het doordrukken van claims blijft hierdoor onaangetast.
 

Overschrijdt de waarde van de ons gegeven zekerheden onze vorderingen met meer dan 10 % in totaal, dan moeten we op vraag van de koper zekerheden naar onze keuze vrijgeven. Met de vereffening van al onze vorderingen van de zakenrelatie worden de eigendom van de goederen onder voorbehoud en de afgestane vorderingen op de koper overgedragen.
 

7. Plaats van uitvoering en forum
 

De plaats van uitvoering voor de levering is de plaats van verzending. De plaats van uitvoering van de betaling is Hamburg.
 

Het forum voor alle geschillen - inclusief klachten over cheques en wissels - met handelaren, rechtspersonen van het publieke recht of personen die in hun land geen algemeen forum hebben, is onze zetel. We kunnen de koper ook aanklagen voor de rechtbank die bevoegd is voor zijn zetel.


B. Betalingsvoorwaarden
 

1. Het bedrag van de factuur moet uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting worden betaald. Bij betalingen die we binnen 2 weken na factuurdatum ontvangen, wordt een korting van 2% op de waarde van de goederen toegekend, als niets anders werd overeengekomen. De toekenning van korting stelt voorop dat alle vroegere opeisbare vorderingen zijn vereffend.
 

Voor vertragingen worden onverminderd de vergoeding van verdere schade door vertraging de wettelijke verwijlinteresten berekend.
 

3. Wissels worden alleen op grond van een bijzondere afspraak getrokken. De betaling van een wissel geldt niet als contante betaling en heeft geen recht op een aftrek van de korting. Uitgaven en andere kosten voor wissels worden gedragen door de koper.
 

4. Wordt na afsluiting van het contract vastgesteld dat ons recht tot betaling door gebrekkige prestaties van de koper in gevaar komt, dan hebben we het recht om de onmiddellijke betaling van alle nog openstaande vorderingen inclusief de lopende wissels te eisen en afgesloten leveringscontracten alleen uit te voeren tegen een betaling van een borg of tegen voorafbetalingen. Eventuele verdere vorderingen worden hierdoor niet aangetast.
 

5. De koper kan alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen met elkaar verrekenen. Hetzelfde geldt voor de inhouding van betalingen, die in het algemeen uitgesloten is, wanneer een tegenvordering niet uit dezelfde contractuele situatie voortvloeit.